Menu

Uw zoekacties: Commissarissen van het Zandpad Amsterdam-Weesp te Amsterdam

110 Commissarissen van het Zandpad Amsterdam-Weesp te Amsterdam

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Staten van Holland verleenden in 1637 octrooi aan de steden Amsterdam en Weesp, waarbij werd toegestaan "dat sy tusschen de steden van Amstelredamme ende Weesp, omme de passagie tusschen de voorsz. steden te vercorten ende bequamer te maken, sullen moghen maken een treek ende voet-pat". *  De zijtak van deze weg, tussen Uitermeer en 's-Graveland, werd aangelegd ingevolge een in 1650 tussen beide steden gesloten overeenkomst. *  Ter bestrijding van de kosten van het gezamenlijk beheer en onderhoud werden tollen geheven. Voor de steden Amsterdam en Weesp werd het beheer gevoerd door commissarissen.
In 1640 volgde de oprichting van een commissie voor de trekvaart en het trekpad tussen Amsterdam, Muiden en Naarden. De doelstelling van beide commissies was niet alleen dezelfde, maar ook hadden zij gemeenschappelijke belangen bij het gedeelte Amsterdam-Diemerbrug, waar de wegen van Weesp en van Muiden samenkwamen. In de praktijk hebben beide commissies dit wegvak samen onderhouden.
Beide commissies werden in 1816 als zelfstandige besturen opgeheven en tot één commissie samengevoegd. Dit heeft geduurd totdat de overdracht van de gehele weg Amsterdam-Diemerbrug-Muiden aan het Rijk in 1839 aan deze commissie haar bestaansrecht ontnam. Met ingang van 1 april 1840 werd zij ontbonden en werd weer een zelfstandig bestuur van het Zandpad Amsterdam-Weesp in het leven geroepen. Het gedeelte van de weg en de vaart tussen Amsterdam en Diemerbrug ging over in beheer van het Rijk, als deel uitmakend van de grote weg tussen Amsterdam en Naarden. In werkelijkheid liep sinds 1839 het Zandpad Amsterdam-Weesp van Diemerbrug tot 's-Graveland.
Namens de gemeentebesturen van Amsterdam en Weesp was het beheer in handen van een college van commissarissen, dat bestond uit 7 leden, waarvan vier werden benoemd door Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en drie door de gemeenteraad van Weesp. Op een uitzondering na waren er geen reglementen of verordeningen, die de bevoegdheden van commissarissen regelden. In 1922 werd door de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp een verordening vastgesteld op het beheer van het Zandpad Amsterdam-Weesp. De bedoeling van deze verordening was in de eerste plaats om aan commissarissen de bevoegdheid te verlenen tot het aanstellen en ontslaan van wegwerkers (met het oog op de Pensioenwet). * 
Lange tijd schijnt de opbrengst van de tollen, aan het Bijlmerhek (land- en watertol), aan de Uitermeersche Schans (landtol) en in de 's-Gravelandsche vaart (watertol), voldoende te zijn geweest om daaruit het onderhoud van de weg en de vaart te kunnen bekostigen. De weg had in hoofdzaak betekenis voor het lokaal verkeer. Maar naarmate het verkeer toenam en ook de aard van het verkeer - denk aan motorrijtuigen - veranderde, ging het onderhoud van de weg steeds meer geld kosten. Rond 1895 wilden beide steden al het gemeenschappelijk beheer beeindigen, omdat de bedragen die uit de gemeentekassen moesten worden bijgepast ieder jaar groter werden. Bovendien had de weg volgens de gemeentebesturen zuiver het karakter van een provinciale weg gekregen. *  Het zou nog tot de jaren 1920 duren, voordat het 19.2 km. lange Zandpad Amsterdam-Weesp werd opgenomen in het net van primaire (provinciale) wegen. Als gevolg daarvan werd het beheer en onderhoud met ingang van 1 januari 1929 door de provincie Noord-Holland overgenomen. * 
Het oudste gedeelte van het archief, dat in het gemeentearchief van Amsterdam wordt bewaard, maakt deel uit van het archief van commissarissen van de zandpaden tussen Amsterdam, Muiden, Naarden en Weesp. Dat is een gevolg van de personele bezetting van de commissies (Amsterdam benoemde steeds dezelfde personen als commissaris en als secretaris), gelijksoortige belangen en de gemeenschappelijke taak ten opzichte van het wegvak Amsterdam-Diemerbrug. Bovendien zijn beide commissies in 1816 samengevoegd.
Bij de overdracht van het archief door de gemeentearchivaris van Amsterdam aan de Provinciale Waterstaat werd 1 april 1840 als cesuur aangehouden. Deze cesuur hield verband met de heroprichting van een zelfstandig college van commissarissen van het Zandpad Amsterdam-Weesp. Voor genoemde datum konden namelijk de archieven van commissarissen van het Zandpad Amsterdam-Weesp en van commissarissen van de zandpaden en trekvaarten tussen Amsterdam, Muiden en Naarden niet consequent van elkaar gescheiden worden. Met name was dit onmogelijk bij de delen. *  In 1974 werd het archief overgebracht naar het Rijksarchief.
Bij het citeren van stukken in publicaties vermelde men de vindplaats tenminste eenmaal volledig (zonder afkortingen); bij verdere vermeldingen kan met een verkorte versie worden volstaan.
-volledig: Noord-Hollands Archief, Archief commissarissen Zandpad Amsterdam-Weesp, inventarisnummer
- verkort: NHA, Zandpad Amsterdam-Weesp, inv.nr.
1. Literatuur
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1840-1930
Omvang in meters:
3,10
Periode documenten:
1840-1930
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-74. Gegevens over het Zandpad Amsterdam-Weesp van vóór 1840 zijn te vinden in het archief van de Commissarissen van de Zandpaden tussen Amsterdam, Muiden, Naarden en Weesp, dat in het Stadsarchief van Amsterdam wordt bewaard.
Gemeente:
Provincie Noord-Holland