Menu

Uw zoekacties: Glas en Land te Aalsmeer

1419 Glas en Land te Aalsmeer

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het project Glas en Land was een samenwerkingsproject waar de volgende partijen aan deelnamen: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn, het dagelijks bestuur van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en de provincie Noord-Holland. De aanleiding om te komen tot gebiedsgericht beleid lag in de samenhang tussen (ruimtelijke) ontwikkelingen in het projectgebied (de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en het oostelijk deel van Haarlemmermeer). Oorspronkelijk was het project opgezet als voorbereiding van de komst van de stadsprovincie Amsterdam: hoe gaat deze provincie vorm geven aan de samenwerking met de gemeenten en is een geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak hierbij zinvol? Het project moest een uitwerking worden van het Regionaal Structuurplan (RSP).
In de startnotitie ‘Samenhang in ontwikkeling’ (inv.nr.52) werden de doelstellingen aangegeven:
- het verkrijgen van een goed inzicht in de samenhang tussen ontwikkelingen in het gebied en de mogelijkheid deze te integreren;
- de verbetering van de omgevingskwaliteit door de ontwikkelingen duurzaam te laten plaatsvinden en de leefbaarheid in het gebied te verbeteren;
- het komen tot een efficiënte aanpak van de problemen in het gebied door te streven naar samenwerking.
Aangezien de stadsprovincie Amsterdam niet tot stand kwam, hebben de vier gemeenten het project overgenomen en is de provincie Noord-Holland veel nauwer betrokken geraakt bij het project (o.a. door het leveren van de ambtelijk trekker, de programmacoördinator, gedurende twee jaar).
In het najaar van 1995 hebben de vier gemeenten, de provincie en het ROA de projectopzet geaccordeerd. De projectorganisatie stelde sectorale deelstudies op (1996) op het gebied van glastuinbouw, verkeer & vervoer, recreatie & toerisme, natuur & landschap en wonen. Deze sectorale studies zijn geïntegreerd in het Plan van Aanpak Glas en Land (voorjaar 1997, zie inv.nr.57). Het Plan van Aanpak Glas en Land is vastgesteld in de zomer van 1997 door de gemeenteraden van de betrokken gemeenten en door de provincie Noord-Holland. In deze fase was geen afstemming met het traject voor de verbetering van de bereikbaarheid van de provinciale weg N201, die dwars door het gebied van Glas en Land loopt. In 1996 stelden de gemeenten De Ronde Venen, Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer, de provincies Noord-Holland en Utrecht, de NV Luchthaven Schiphol en de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA), verenigd in de stuurgroep N201, het Masterplan N201 op. Een pakket aan maatregelen is in uitvoering gebracht voor verbetering van de bereikbaarheid en de voorbereiding van verlegging van de N201. Stukken betreffende de stuurgroep N201 zijn geplaatst in een aparte rubriek (2.2).
In het Plan van Aanpak zijn de volgende doelstellingen met elkaar afgesproken:
- het verbeteren van het woon- en leefklimaat. Ontwikkelingen in het gebied moeten op een duurzame wijze plaatsvinden;
- het verbeteren van de economische vitaliteit;
- het opstellen van concrete voorstellen voor activiteiten en maatregelen op de korte termijn;
- het op gang brengen van een efficiënte uitvoering door samenwerking.
In het Plan van Aanpak is een aantal deelprojecten onderscheiden, onder te verdelen in integrale, gebiedsgerichte projecten en in thematische projecten. Tot de integrale, gebiedsgerichte projecten behoren de Schinkelpolder, Oosteinde, Amstelzone, Rijsenhout, Verlegde N201 corridor en Stelling van Amsterdam. De thematische projecten zijn de Instelling contact- en coördinatiepunt voor glastuinbouw (ICG), Duurzame stedenbouw, Duurzame inrichting van bedrijventerreinen, Fiets- en wandelpadennetwerk en Recreatie & toerisme. De aanleg van wandelroutes is een onderdeel geworden van het deelproject Amstelzone. Het deelproject Recreatie en toerisme is niet verder opgepakt. Twee nieuwe projecten zijn na het Plan van Aanpak toegevoegd. Dit zijn de herijking van het beleid bij de glastuinbouw en de Intergemeentelijke Gebiedsvisie, IGGV.
Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak werd de volgende organisatievorm gehanteerd:
- een stuurgroep met bestuurders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en het ROA;
- een klankbordgroep waarin betrokken maatschappelijke instanties zitting nemen (bedrijfsleven, waterschappen, milieuorganisaties);
- een coördinerende projectgroep van ambtenaren van de betrokken partijen;
- intergemeentelijke werkgroepen om de verschillende aandachtsvelden nader uit te werken.
De uitvoeringsorganisatie van Glas en Land is echter regelmatig aangepast. Zo hebben er tussen 1998 en 2000 drie programmamanagers aan Glas en Land gewerkt (afkomstig uit het ROA, de provincie Noord-Holland en de gemeente Uithoorn).
In verband met de nauwe verwevenheid van de N201 en Glas en Land zijn de twee stuurgroepen met ingang van 1 januari 2000 samengevoegd tot de stuurgroep Glas en Land / N201. Het accent van deze stuurgroep lag op de ontwikkeling van de N201-corridor. In de programmagroep (opvolger van de projectgroep) en de regiegroep (bestaande uit directeuren van de betrokken instanties en projectleiders van het Masterplan N201, de Intergemeentelijke Gebiedsvisie, de haalbaarheidsstudie PPS-N201 en de Programma Manager van Glas en Land) vond op ambtelijk niveau overleg plaats. Ook de waterschappen werden bij het project betrokken. De stuurgroep heeft een Nota van Uitgangspunten voor de Intergemeentelijke Gebiedsvisie (IGGV, zie inv.nr.80) opgesteld, die gediend heeft als bouwsteen voor het op te stellen nieuwe streekplan Noord-Holland Zuid.
Over de vraag of het project Glas en Land succesvol is geweest, wordt wisselend gedacht. Veel ambtelijk betrokkenen vinden dat de samenwerking tussen de gemeenten is verbeterd. De steeds wisselende organisatievorm en geringe resultaten op een aantal deelprojecten worden veelal als negatieve punten aangemerkt.
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1996-2000
Omvang in meters:
2,25
Periode documenten:
(1994) 1996-2000 (2002)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-113.
Gemeente:
Aalsmeer
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.