Menu

Uw zoekacties: Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) Kern Velsen te Velsen

2173 Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) Kern Velsen te Velsen

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1966 werd in Nederland het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) opgericht op initiatief van Pax Christi met het doel vraagstukken betreffende oorlog en vrede bij de verschillende kerkelijke gemeenten en parochies aan de orde te stellen. Pax Christi was een internationale rooms-katholieke vredesbeweging, ontstaan in Frankrijk in 1944. Het landelijk bureau voor Nederland werd gevestigd in Den Haag. De secretaris Mient Jan Faber zou grote bekendheid gaan genieten.
Het IKV was een samenwerkingsverband van rooms-katholieken, gereformeerden en hervormden. Enige tijd later sloten ook de doopsgezinden, lutheranen, leden van de Evangelische Broederschap, quakers, oud-katholieken en remonstranten zich bij het IKV aan. Aanvankelijk richtte het IKV zich hoofdzakelijk op de organisatie van de vredesweek in september. Toen in 1977 bekend werd dat er plannen waren om kernwapens op Nederlands grondgebied te plaatsen, startte het IKV de campagne: "Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland". Met deze campagne kreeg het IKV landelijke bekendheid. Het hoogtepunt hiervan werd gevormd door de oprichting van het Komitee Kruisraketten Nee in 1982, de demonstraties tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens in Europa op 21 november 1981 (400.000 deelnemers) en op 29 oktober 1983 (550.000 deelnemers) en het volkspetitionnement tegen de plaatsing van kruisraketten (bijna 4.000.000 handtekeningen).
Ter ondersteuning van de campagne werden op plaatselijk niveau IKV Kernen gevormd. In de gemeente Velsen werd eerst vanuit de Wereldwinkel IJmuiden met vertegenwoordigers van politieke partijen, actiegroepen en kerken een werkgroep opgericht, die de Vredesweek 1977 moest opzetten. Daarna is vanuit de Raad van Kerken een groep gevormd die zich voor het vredeswerk in de gemeente Velsen - waaronder de organisatie van de Vredesweek - wilde inzetten. Deze groep, die aanvankelijk bestond uit 8 actieve leden en ca. 22 sympathisanten, besloot zich aan te sluiten bij het IKV als de Kern Velsen. Men werd opgenomen in de Regio Noord-Holland Zuid, waarbij tevens aangesloten waren Haarlem, Heemstede, Hoofddorp en Bennebroek alsmede Aalsmeer en Uithoorn. Het secretariaat van de Regioafdeling was gevestigd in het Diocesaan Pastoraal Centrum van het Bisdom Haarlem aan de Kruisweg 69 in Haarlem.
Behalve met de organisatie van de Vredesweek - met discussies, een vredesmars/fakkeloptocht en het vertonen van (anti)-oorlogsfilms - werden in samenwerking met de betreffende kerken- en parochieraden oecumenische kerkdiensten belegd met het doel de kerkleden te bereiken voor het behandelen van vredesvraagstukken. De kernleden hadden een actief aandeel in de diensten.
Men onderhield contacten met de politieke partijen, meestal met de als links bekendstaande, maar soms ook wel met het CDA. Eén van de kernleden noemde zich overtuigd communist en was vele jaren aan de organisatie verbonden. De handwerkgroep van de C.P.N. schonk de opbrengst van hun verkopen tijdens de Santpoortse Feestweek van 1982 aan de Kern Velsen. Ook elders leidden soortgelijke activiteiten tot een zekere argwaan bij de kerkelijke gemeenten en parochies met een meer behoudende signatuur. Als gevolg hiervan werd (landelijk) het I.C.T.O. opgericht, het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening, dat ook in Velsen leden telde.
Nadat Mient Jan Faber in 1984 verklaard had, dat tijdelijke plaatsing van kruisraketten 'acceptabel' geacht moest worden, begon - ook in Velsen - de teruggang van de organisatie. Men kreeg aandacht voor de Rechten van de Mens, de honger in Afrika, de apartheid in Zuid-Afrika en de hulp aan Polen. Hierdoor werd het onderscheid met andere organisaties kleiner.
Van de oorspronkelijke 13 kernen in de regio Noord-Holland Zuid waren er eind 1988 nog maar 6 over. Na de wijzigingen in de Oost-West verhoudingen in 1989 zag een aantal kernleden geen taak meer voor het IKV weggelegd en nam ontslag, waardoor de werkdruk bij de overigen enorm toenam. Nieuwe leden melden zich nauwelijks. Bij een landelijke reorganisatie werd de Kern Velsen nog toegevoegd aan de (nieuwe) regio Noord-Holland. In 1996 nam men echter het besluit de Kern Velsen op te heffen.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1979-1991
Omvang in meters:
0,10
Periode documenten:
1979-1991
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst in band 711.9 nrs. 1-10.
Gemeente:
Velsen