Menu

Uw zoekacties: Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid

2502 Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In februari 1987 ontstond in Santpoort-Zuid een Stuurgroep Santpoort Zuid om coördinerend op te treden bij de grote onrust ontstaan door de gemeentelijke aankondiging van de voorgenomen deconcentratie van het woonwagencentrum aan de Oude Pontweg. De eerste vergadering vond plaats op 17 februari in het 'Praethuys'. Er werd vrijwel direct gestart met voorbereidingen op hoorzittingen, handtekeningenacties, geldinzameling, etc. De Stuurgroep besloot al snel tot oprichting van de Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid. Dit gebeurde op 17 maart 1987. *  De voorgestelde deconcentratie van het woonwagencentrum is uiteindelijk niet doorgezet.
De stichting stelde zich volgens de op 17 maart 1987 opgestelde statuten ten doel het behartigen van de algemene belangen, zowel direct als indirect, met betrekking tot het behoud en de bevordering van het welzijn en het woon- en leefmilieu van de bewoners in de regio Santpoort-Zuid. De stichting trachtte haar doel te bereiken langs politieke / wettige weg, door het doen van onderzoek, het geven van adviezen, het houden van vergaderingen, het begeleiden van, zo nodig het zelf voeren van acties, het indienen van beroeps- en bezwaarschriften, het optreden in rechte, en verder door die andere politieke en wettige middelen die voor het bereiken van haar doel noodzakelijk en bevorderlijk kunnen zijn. De geldmiddelen van de stichting bestonden uit het eventueel voor de oprichting afgezonderde kapitaal, jaarlijkse of incidentele bijdragen van donateurs, erfstellingen, legaten en giften, inkomsten uit hoofde van verleende diensten, gekweekte renten en eventuele andere baten. * 
Criteria voor de inzet van de Woongemeenschap waren:
- Paste het onderwerp binnen het geformuleerde doel.
- Betrof het een algemeen belang van de inwoners.
- Indien het onderwerp een meer lokaal karakter had op het niveau van een of meer straten: de inzet van menskracht en middelen van belanghebbenden, met ondersteuning van onze stichting.
- Werd het onderwerp geheel of gedeeltelijk afgedekt door een andere actor, dan vond geen actie plaats door de Woongemeenschap, dan wel gedeeltelijk actie, in samenwerking met de andere actor.
- Haalbaarheid, gegeven de beperkte capaciteit van de Woongemeenschap. * 
De Woongemeenschap heeft zich tijdens haar bestaan o.a. gericht op de volgende actiepunten:
- De deconcentratie van het woonwagencentrum.
- De woningbouw op het Mellona terrein.
- De structuurvisie Velsen.
- Het asielzoekerscentrum op het PZ-terrein.
- Ontwikkeling van het Hokatexterrein.
- Het bebouwingsplan in Blekersduin.
- De uitbreiding van Rozenhof.
- Plannen Velserend.
Per 1 januari 2020 is de Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid gefuseerd met de Stichting Santpoort.
De oude ordening van het archief is bij de overbrenging naar het Noord-Hollands Archief grotendeels intact gelaten. Het archief heeft een driedeling bestaande uit algemene- en organisatiestukken (o.a. notulen van vergaderingen, correspondentie en statuten), onderwerpen / actiepunten zonder een 'groen aspect' en onderwerpen / actiepunten met een 'groen aspect'.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1987-2015
Omvang in meters:
1,60
Periode documenten:
1987-2015 (2016)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-57.
Gemeente:
Velsen