Menu

Uw zoekacties: Bureau Sport en Jeugd van Afdeling 1 van het Gemeentebestuur...

5012 Bureau Sport en Jeugd van Afdeling 1 van het Gemeentebestuur van Haarlem

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De voorliggende (deel)inventarisatie van het archief van de voormalige secretarie van de gemeente Haarlem stamt uit het jaar 2002 en loopt daarmee vooruit op de in 2012 gepubliceerde inventaris van het integrale archief van het gemeentebestuur Haarlem over de periode 1957-1990 (MF 5001). Het deelarchief beslaat voor het belangrijkste deel de archivistische neerslag van het voormalige bureau Sport en Jeugd van afdeling 1 en de relaties die dit bureau met andere secretarieafdelingen en diensten onderhield. Daarnaast bevat het archief stukken betreffende jumelage: het contact van Haarlem met Duitse en Franse zustersteden. Er is indertijd gekozen voor een afzonderlijke bewerking van het cluster Sport en Jeugd, om daarmee aan te sluiten bij de reeds afgeronde inventarisatie van het archief van de voormalige Dienst Sport- en Jeugdzaken (MF nr. 1516). Gebruik makend van de daarbij opgedane ervaringen kon op deze wijze zo goed mogelijk de aanwezigheid van dubbele exemplaren worden onderkend: archiefstukken die zowel bij de Dienst Sport en Jeugd als bij de secretarie voorkomen. Op deze wijze kon een gewogen besluit worden genomen inzake vernietigen of bewaren van de desbetreffende stukken.
Bij de taakuitoefening van de gemeente Haarlem over de periode 1957-1990 is sprake geweest van de vorming van meer dan één archief. Op de secretarie waar het beleid tot stand kwam en de controle op de taakuitvoering plaatsvond, was archiefvorming, maar ook bij de verschillende diensten en bedrijven die met de uitvoering van de taken waren belast. Op de secretarie kende men naast de afdeling secretarie en Kabinet nog 9 afdelingen met elk een eigen aandachtsgebied. Deze aandachtsgebieden liepen parallel met de taken van de diverse diensten en bedrijven. De hier geschetste organisatievorm veranderde in 1990 toen het sectormodel werd ingevoerd en de sectoren belast werden met zowel de ontwikkeling van het beleid als de taakuitvoering.

Bij aanvang van de inventarisatie in 2002 betrof de omvang van archief ca. 50 meter. Dit is inclusief de dossiers die bij de reorganisatie van 1990 nog niet waren afgesloten en meeverhuisden naar de toenmalige sector ESRC en sector Welzijn. Na de selectie op bewaren en vernietigen in 2002, respectievelijk 2014, is de huidige omvang teruggebracht tot 29,75 meter.
Bij de inventarisatie in 2002 is besloten is om zaken waarop een raadsbesluit van toepassing is, integraal te bewaren teneinde het vastgestelde besluit in haar context met achterliggende stukken kunnen presenteren. Gepoogd is de omschrijving die de R.B. geeft, ook mee te geven aan de beschrijving. In de beschrijving wordt het desbetreffende raadsbesluit tussen haakjes vermeld met het daarbij behorende nummer b.v. [R.B. 361 (1979)].
Om redenen van privacy en de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen, wordt bij twee beschrijvingen in een N.B. een beperking op de openbaarheid toegekend. Vermeld wordt tot welk jaar de beperking van kracht is. Het betreft de nummers 307 en 713.
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om de niet-openbare archiefbescheiden te raadplegen. Op de studiezaal is een aanvraagformulier verkrijgbaar voor raadpleging van niet-openbare archiefbescheien. De directeur van het Noord-Hollands Archief beslist of toestemming wordt verleend.
Het inventarisnummer 602 is komen te vervallen.
Voor een uitvoerige toelichting op het archief van het gemeentebestuur, waarvan het archief van Bureau Sport en Jeugd onderdeel uitmaakt, wordt verwezen naar de inleiding van eerder genoemde inventaris MF 5001. Hierin wordt tevens een overzicht gegeven van de geschiedenis van Haarlem over de periode 1957-1990.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1957-1990
Omvang in meters:
14,90
Periode documenten:
(1948) 1957-1990 (1994)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-716. Bij twee inv. nrs. zijn beperkingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv. nr. 307 is openbaar vanaf 2061 en inv. nr. 713 is openbaar vanaf 2056. Inv. nr. 602 is vervallen. Het archief bevat stukken betreffende jumelage: het contact van Haarlem met Duitse en Franse zustersteden.
Gemeente:
Haarlem