Menu

Uw zoekacties: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) te Amsterdam

715 Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) te Amsterdam

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In december 1925 werd in Amsterdam de Vereniging van Leraren in de Wiskunde, Mechanica en Cosmographie opgericht, in de wandeling afgekort tot Wimecos. In 1968 werd Wimecos omgezet in de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. De secretarissen van deze verenigingen beheerden het archief, dat bij wisseling van het secretariaat werd overgedragen aan de opvolger. Over het algemeen is er veel bewaard en is het archief goed beheerd. De ordening was over het algemeen chronologisch en niet erg systematisch. Voor de Tweede Wereldoorlog bestond het archief in hoofdzaak uit verslagen van de jaarvergaderingen en een beperkt aantal ingekomen en afschriften van uitgaande correspondentie. Die correspondentie werd in zijn geheel bewaard vanaf september 1939, waarbij voor zover is na te gaan alleen de periode juni 1953-november 1954 ontbreekt. Bestuursnotulen werden pas vanaf februari 1949 gemaakt. In de laatste decennia van de 20e eeuw werden in het archief ook steeds meer rapporten, verslagen en dergelijke opgenomen van werkgroepen, commissies, verbanden en organen waarmee de vereniging te maken had. Soms, maar lang niet altijd, werden deze stukken apart van de chronologische ordening bewaard
Doordat over het algemeen alles bewaard werd, er nauwelijks selectie werd toegepast en er geen consequente ordening werd aangebracht, kreeg het archief niet alleen een grote omvang maar werd het ook moeilijk toegankelijk. Dat was aanleiding om het archief, vanaf het begin tot circa 2005, alsnog te ordenen, waarbij tevens een zekere mate van selectie werd toegepast. In de eerste plaats werden doubletten verwijderd, verder zaken als kladpapiertjes, toegezonden reclameaanbiedingen en dergelijke. Ook zijn uit het archief verwijderd (jaar)verslagen, rapporten, officiële brieven en dergelijke van zeer algemene aard, die niet specifiek op het wiskundeonderwijs betrekking hadden. Door deze selectie is de omvang van het archief met circa 20 procent afgenomen.
Dit particuliere archief was bij het Centraal Register van Particuliere Archieven geregistreerd onder CRPA-collectienummer 1748.
Tot begin jaren zeventig verliep de ledenadministratie via het bestuur, dat leverde bovendien de nodige correspondentie op met de uitgever en eigenaar van Euclides, Wolters-Noordhoff. Daarnaast heeft een vast en belangrijk bestanddeel van de door het bestuur gevoerde correspondentie betrekking op zaken rond Euclides. Een ander onderdeel wordt gevormd door de jaarlijks terugkerende correspondentie en bijbehorende stukken rond de algemene jaarvergadering/studiedag. Deze drie onderdelen zijn uit de ingekomen en minuten van uitgaande stukken gelicht en in aparte rubrieken onder 2. Algemene ledenvergaderingen. Jaarvergaderingen, 5. Ledenadministratie en 6. Tijdschrift Euclides.geordend.
De ingekomen stukken bevatten in de loop der tijd steeds meer stukken van betrekkelijk algemene aard: (vergader)verslagen van derden, brochures, richtlijnen vanwege het ministerie, ambtelijke nota's en dergelijke. Doordat door de opeenvolgende secretarissen geen selectie is gemaakt, maar in principe alles werd bewaard, hadden de ingekomen stukken een omvang van enkele tientallen dozen gekregen. Bij de ordening van het archief is besloten een selectie uit de ingekomen stukken te bewaren. Stukken van algemene aard, die niet specifiek op wiskundeonderwijs betrekking hebben, zijn verwijderd. Stukken die wel specifiek betrekking hebben op het wiskundeonderwijs, zoals beschrijvingen van bepaalde projecten, zijn ondergebracht in rubriek 7. Diverse stukken. In rubriek 3. Ingekomen stukken zijn alleen de stukken bewaard die als ingekomen stukken bij het bestuur kunnen worden beschouwd.
In de eerste decennia van het bestaan van Wimecos werd de ledenadministratie door de secretaris bijgehouden. Vanaf 1937 kregen de leden ook het tijdschrift Euclides toegestuurd. Dit tijdschrift werd uitgegeven door de firma Noordhoff, later Wolters-Noordhoff, die ook de eigenaar was. Alle gegevens van de leden moesten daarom ook aan deze uitgeverij worden doorgegeven, bovendien moest de vereniging de uitgever daarvoor betalen. Een goede ledenadministratie was daarom ook financieel van groot belang.
Al heel snel was een abonnement op het tijdschrift Euclides onderdeel van het lidmaatschap van Wimecos.Dat tijdschrift was echter de eerste vijftien jaar niet het officiële orgaan, en nog veel minder het bezit van Wimecos. Het eigendomsrecht was in handen van de firma Noordhoff, later Wolters-Noordhoff, en tot in de jaren vijftig was P. Wijdenes de geestelijk eigenaar van het blad - ook al waren er wel mederedacteuren. Vanaf de jaargang 1940-1941 werd het tijdschrift ook het officiële orgaan van Wimecos en Liwenagel (de werkgroep van leraren wis- en natuurkunde aan gymnasia en lycea), wat niet veel meer inhield dan dat officiële mededelingen van beide verenigingen in het blad werden opgenomen. Veel invloed op het redactionele beleid hadden de verenigingen niet. Dat veranderde pas in 1956, toen Euclides een redactie kreeg die alleen aan Wimecos en Liwenagel (later alleen aan de NVvW) verantwoording schuldig was. Vanaf de jaargang 1993/1994 was de NVvW eigenaar van Euclides
Vanaf het midden van de jaren vijftig neemt de bemoeienis van het bestuur met Euclides duidelijk toe en daarmee ook de correspondentie met de uitgever en de redactie. Die correspondentie is in rubriek 6. Tijdschrift Euclides ondergebracht. In 1992 droeg de firma Wolters Noordhoff wat ze nog aan archiefstukken van Euclides bezat over aan de NVvW. Dat bestond uit, behalve een groot aantal oude jaargangen, uit een doos met contracten, correspondentie van de redactie met derden en redactieverslagen in hoofdzaak uit de tachtiger jaren. Zie voor deze stukken inv.nrs. 86-89.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1925-2008
Omvang in meters:
2,95
Periode documenten:
1925-2008 (2009)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-121. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) heette vóór 1968: Vereeniging van Leeraren in de Wiskunde, de Mechanica en de Cosmographie aan Hoogere Burgerscholen en Lycea (Wimecos).