Menu

Uw zoekacties: Vereniging Weefcontact Regio VI, overkoepeling van de weefkr...

818 Vereniging Weefcontact Regio VI, overkoepeling van de weefkringen en de individuele leden in Noord-Holland te Alkmaar

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1951 werd de Stichting Goed Handwerk opgericht op initiatief van de toenmalige hoofdredactrice van het blad Ons Gezin. Doelstelling was het bevorderen van de kunstzin en het op een hoger peil brengen van het handwerk.
De mededelingen van de Stichting Goed Handwerk werden aanvankelijk gepubliceerd in de bladen Ons Gezin en in De Vrouw en Haar Huis. In 1957 verscheen het eerste eigen mededelingenblad in stencilvorm. In de loop der tijd kreeg het blad de naam Goed Handwerk en later heette het Textiel, dat anno 2008 nog als Textiel Plus bestaat.
In 1961 werd binnen de Stichting Goed Handwerk een Weefafdeling opgericht die zich vooral bezig hield met het oprichten van weefkringen. Weefkringen zijn groepen van voornamelijk vrouwen die elkaar op locaal niveau ontmoeten, meestal een keer per maand, met als doel ervaringen over het handweven uit te wisselen, de kennis hiervan te vergroten en te verspreiden. De eerste weefkring werd in 1962 in Den Haag gevormd.
In 1962 richtten de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBPV), het Plattelands Jongeren Genootschap (PJGN) en de Volkshogeschool Bergen de Landelijke Weefkommissie op. Deze commissie richtte zich vooral op het houden van cursussen door het hele land.
In 1964 kwamen de eerste contacten tussen beide op weefgebied opererende organisaties tot stand en in 1970 ging men samenwerken onder de naam Landelijk Weefkontakt (LWK). Het LWK werd een commissie binnen de Stichting Goed Handwerk en stelde zich ten doel het amateurweven in Nederland te stimuleren en op een hoger peil te brengen. Het LWK kreeg vanaf 1974 subsidie van het ministerie van CRM en kon vanaf die tijd binnen de Stichting Goed Handwerk als zelfstandige commissie werken.
Vanaf 1971 werd er door het Landelijk Weefkontakt een mededelingenblad uitgegeven, het Landelijk Weefkontaktblad als binnenblad in het mededelingenblad van Goed Handwerk. In 1986 kwam er een apart blad voor de weefsters. Dat werd het FLWK-nieuws, dat vanaf 1996 WEVEN heet.
In 1974 verscheen in het Landelijk Weefkontaktblad een open brief die was ondertekend door een aantal weefsters en enkele weefkringen. Men vroeg om een meer democratische structuur van wevend Nederland en stelde voor om vijf regio's te vormen in het noordoosten, zuidoosten, noordwesten, zuidwesten en het midden van het land. Afgevaardigden daarvan zouden zitting hebben in het Landelijk Weefkontakt, waarin tevens vertegenwoordigers zouden zitten van Stichting Goed Handwerk en andere aan weven gerelateerde organisaties. Het LWK organiseerde in het voorjaar van 1975 vijf regionale contactdagen om de meningen te peilen en dit leidde tot het ontstaan van 5 regio's, waaruit een vertegenwoordiger werd afgevaardigd voor het LWK.
Noord- en Zuid-Holland, met uitzondering van het Gooi, vormden de regio Weefkontakt Regio IV.
Omdat Regio IV te groot werd bevonden en de kringen in het noorden en zuiden te ver uit elkaar lagen, werd op de 'kringhoofdenvergadering' van regio IV op 24 april 1978 besloten regio IV te splitsen in een regio Noord-Holland en een regio Zuid-Holland. Het LWK erkende echter Noord-Holland niet als aparte regio en het kreeg daarom de naam Weefkontakt Regio IV Noord-Holland De regio omvatte de weefkringen:
Alkmaar, Amsterdam I De Oude Wester, Amsterdam II 't Stropje, Amsterdam III De Draad, Amsterdam e.o., Enkhuizen, Haarlem, 't Heem, Hoorn, Oosthuizen, 't Saentje en Stoethaspel.
Op de LWK-vergadering van 18 mei 1979 werd echter met algemene stemmen regio IV Noord-Holland alsnog als zesde regio erkend en zo was Weefkontakt Regio VI geboren. Later is besloten om de datum 24 april 1978 als oprichtingsdatum te beschouwen.
Op 3 april 1981 werd op de LWK-vergadering besloten om niet meer als commissie van Stichting Goed Handwerk te fungeren, maar een federatie te vormen onder de naam Federatie Landelijk Weefkontakt (FLWK), met als leden de 6 regio's, die zelf ieder voor zich een vereniging waren.
De banden met Stichting Goed Handwerk bleven bestaan doordat de stichting met één bestuurslid in het FLWK-bestuur vertegenwoordigd was.
Op 25 mei 1981 werden de statuten van de FLWK bij de notaris gepasseerd, nadat eerst de statuten van de zes regio's gepasseerd waren.
In mei 2003 passeerden bij de notaris in Heemstede nieuwe statuten voor de vereniging met o.a. de naamswijziging in Weefcontact Regio VI, overkoepeling van de weefkringen en de individuele leden in Noord-Holland (verkort: Weefcontact Regio VI).
Ieder jaar werd in het voorjaar een Regiodag georganiseerd, later Weefmanifestatie genoemd en vanaf 2000 werd op deze dag ook de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Eén keer in de zes jaar was Regio VI de organisator van de Landelijke Weefcontactdag, kortweg de Landelijke Dag, in samenwerking met de FLWK.
In de loop van de jaren werden nieuwe weefkringen in de regio Noord-Holland naast de al bovengenoemde kringen opgericht: Kennemer Keper, De Binding, de Kleurenkring, Grootslag, De Weefband, De Paardjes, de Noordkop, de Sprong, de Bollenstreek, 't Riet, Uithoorn en de Gobelinkring.
Na de eeuwwisseling werd het steeds moeilijker om nieuwe leden aan te trekken. Het ledental van Weefcontact Regio VI ging achteruit en meerdere weefkringen hieven zich op. Daarnaast deed de verschuiving van weefkringlid naar individuele leden zijn intrede.
Het vinden van vrijwilligers voor bestuursfuncties in de weefverenigingen werd steeds moeilijker. In een aantal regio's werd de situatie zo nijpend, dat zij niet aan de statutaire verplichting van de FLWK konden voldoen om één afgevaardigde per regio te laten deelnemen aan het bestuur.
In 2004 werd in een extra vergadering van de voorzitters van alle regio's besloten, dat de vereniging een nieuwe en meer overzichtelijke structuur nodig had. Besloten werd er een 'laag' tussenuit te halen, met andere woorden 'de regio's' moesten worden opgeheven. Vervolgens hebben respectievelijk de Vernieuwingscommissie, de Implementatiecommissie en de Oprichtingscommissie de uitvoering van de veranderingsoperatie bedacht en uitgevoerd.
Op 8 oktober 2007 werd in de Algemene Ledenvergadering van de FLWK door de vertegenwoordigers van alle regio's besloten de FLWK op te heffen en een nieuwe vereniging op te richten waarvan elke wever en weefster individueel lid kan worden. De noodzaak van het voortbestaan van de eigen regio verviel daarmee. Op een extra Algemene Ledenvergadering op 17 november 2007 hebben ook de leden van Weefcontact Regio VI zich uitgesproken voor opheffen van de eigen Regio per 31 december 2007.
Op 1 maart 2008 vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats van de nieuwe landelijke vereniging die de naam Weefnetwerk kreeg.
Op 1 januari 2008 waren er in Noord-Holland nog zes actieve weefkringen: Weefkring Alkmaar, Weefkring Hoorn, Weefkring de Binding (Purmerend), Weefkring Kennemer Keper (Haarlem), Weefkring 't Heem (Haarlem) en Weefkring de Draad (Amsterdam). Al deze kringen zijn autonoom en hebben besloten door te gaan.
Bij het tot stand komen van dit verhaal is dankbaar gebruik gemaakt van het door Marijke Nooter op de Algemene Ledenvergadering van regio VI in mei 1982 gegeven overzicht. Gegevens zijn ook gehaald uit 'Weven in beweging', het bij het 25-jarig bestaan van de FLWK uitgegeven jubileumboekje en het jubileumnummer 'Goud' van Textiel Plus.
Verdere gegevens zijn ontleend aan het tijdschrift van Goed Handwerk en het archief van Regio VI.
Het ordenen en beschrijven van het archief van Weefcontact regio VI is gedaan door het aftredende bestuur met hulp van de redactie van het weefblad.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1978-2008
Omvang in meters:
2,00
Periode documenten:
1978-2008
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 818 inv. nrs. 1-81.
Categorie: