Menu

Uw zoekacties: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Heemstede

2230 Stichting Ontwikkelingssamenwerking Heemstede

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Op 19 december 1985 nam de gemeenteraad van Heemstede een motie aan van de drie fractievoorzitters van de VVD, CDA en Progressief Heemstede waarin het college van B&W werd gevraagd samen met 'de Heemsteedse burgerij' te bezien hoe Heemstede zou kunnen bijdragen aan de oplossing van de problemen van de 'Derde Wereld'. Op 21 maart 1987 besloot de gemeenteraad naar aanleiding van het advies van een door haar ingestelde 'Brainstorm-groep' groen licht te geven voor deelname aan het ontwikkelingswerk op lokaal niveau. Daartoe werd de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Heemstede in het leven geroepen. De oprichting van de stichting vond plaats per notariële akte op 21 maart 1988. De stichting was sterk verbonden met de gemeente door de benoeming van leden van het bestuur (op voordracht van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Heemstede) door het college van B&W. Tevens was voor de jaarrekening en de wijziging van de statuten de goedkeuring van het college van B&W nodig. * 
De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Heemstede heeft verschillende activiteiten ondernomen. De samenwerking met de stad Rulenge in Tanzania kwam o.a. tot uiting in renovatie en inrichting van lagere en middelbare scholen, steun aan bewustwordingsprojecten voor vrouwen, herbebossingsprogramma's met medewerking van de scholen en irrigatie- en landwinningsprojecten. Er zijn enkele uitwisselingsbezoeken geweest tussen Rulenge en Heemstede. De stichting heeft voorlichting gegeven aan scholen, tien openbare discussieavonden georganiseerd over allerlei aspecten van ontwikkelingssamenwerking en een Tanzania-week georganiseerd (in 1992). * 
De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Heemstede had tot doel het organiseren van daadwerkelijke hulp aan een of meer ontwikkelingslanden ter verbetering van de aldaar bestaande maatschappelijke situatie, het geven van voorlichting aan de inwoners van Heemstede over de problemen in ontwikkelingslanden en het bevorderen van inzicht in de samenhang van de problematiek van ontwikkelingslanden en de Nederlandse problematiek. De stichting trachtte haar doel te verwezenlijken door het steunen van projecten in ontwikkelingslanden, het informeren van de inwoners van Heemstede over de te steunen projecten door middel van publicaties in de plaatselijke pers, discussies, lezingen, films, steun aan activiteiten op scholen, in kerken en bij verenigingen en het inschakelen van de inwoners van Heemstede voor plaatselijke activiteiten met betrekking tot de te steunen projecten en al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband hield. Het bestuur stelde criteria vast waaraan projecten dienden te voldoen. * 
De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Heemstede is opgeheven in 2008.
Het archief van de stichting lag opgeslagen in het archiefdepot van het gemeentehuis van Heemstede. In 2019 is het archief overgebracht naar het archiefdepot van het Noord-Hollands Archief. De gemeente Heemstede heeft het archief geschonken aan het Noord-Hollands Archief. Van de periode 1999-2008 zijn, op één inventarisnummer (24) na, geen stukken aanwezig in het archief.
Inventaris
3. Documentatie
55 Persberichten, 1993
2230 Stichting Ontwikkelingssamenwerking Heemstede
Inventaris
3. Documentatie
55
Persberichten, 1993
Omvang:
1 omslag
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1988-1998
Omvang in meters:
0,50
Periode documenten:
(1986) 1988-1998 (2001)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-55. Inv. nr. 33 is pas openbaar vanaf 2058.
Gemeente:
Heemstede