Menu

Uw zoekacties: Landschap Waterland en Bestuurscommissies Hemmeland en Purme...

866 Landschap Waterland en Bestuurscommissies Hemmeland en Purmerland te Haarlem

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1983 is de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Waterland aangegaan door de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland. Het doel van het Recreatieschap Waterland was tweeledig: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, b. het duurzaam instandhouden van het specifieke en gedifferentieerde karakter van het gebied.
In eerste instantie was de taak van het recreatieschap beperkt tot het opstellen van een recreatiebasisplan. Dit plan is in 1988 vastgesteld en geeft in hoofdlijnen weer hoe de recreatie in het gebied kan worden bevorderd, rekening houdend met de belangen van natuur en landschap. Halverwege de jaren 1980 is een tweede taak aan het recreatieschap toegevallen, namelijk de uitvoering van het Nationaal Landschap Waterland (NLW)-beleid. Dit beleid is op provinciaal initiatief ondergebracht bij het recreatieschap toen het Rijk besloot geen geld meer uit te trekken voor het instandhouden van het Waterlandse landschap.
De gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie én de bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden in Waterland, alsmede de inkadering van de taak van het Nationaal Landschap Waterland, maakten een nieuwe gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Deze gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland had tot gevolg dat per 1 maart 1996 de naam van het Recreatieschap Waterland veranderde in Landschap Waterland.
Begin 1965 werd het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geïnformeerd over de plannen van de gemeente Monnickendam om de buitendijkse polder Hemmeland in te richten als recreatiegebied. In een bestuurlijk overleg, gehouden in augustus 1975, viel het besluit een ontwerp-gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Waterland op te stellen en te starten met de aanleg van een jachthaven op Hemmeland. Bij de aanvang van het zomerseizoen 1977 is de haven in gebruik genomen.
Vooruitlopend op de inbreng van het recreatieproject Hemmeland (jachthaven en dagrecreatieterrein) in het te vormen recreatieschap Waterland besloot de gemeenteraad van Monnickendam op 13 januari 1977 het beheer van de jachthaven tijdelijk te laten waarnemen. Daartoe werd de Beheerscommissie Jachthaven Hemmeland in het leven geroepen, die was belast met de voorbereiding en uitvoering van de begroting, het beleid en het beheer.
Met het oog op de naderende overdracht van het dagrecreatiegebied Hemmeland en de aangrenzende jachthaven aan het Recreatieschap Waterland besloot het algemeen bestuur op 17 maart 1989 tot de instelling van de Bestuurscommissie Hemmeland. Als taken kreeg deze commissie opgedragen: het opstellen van een beheersplan voor het totale project Hemmeland (jachthaven en dagrecreatieterrein), het opstellen van begrotingen en meerjarenplanningen en het uitvoeren van beheerstaken. Opheffing van de Bestuurscommissie Hemmeland had plaats met ingang van 1 januari 2001.
De Commissie Nationaal Landschap Waterland is ingesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 3 november 1981 nr. 129 om het college te adviseren over de grote beleidslijnen van het experimentele beleid voor het proefgebied Nationaal Landschap Waterland. Later is haar taak ondergebracht bij het Recreatieschap Waterland.
Als eindjaar van het archief van Landschap Waterland (tot 1 maart 1996 Recreatieschap Waterland) is gekozen voor het jaar 1998, omdat op 1 januari 1999 een reorganisatie bij de provincie Noord-Holland plaats had. Daarentegen loopt het archief van de Bestuurscommissie Hemmeland tot de opheffing (per 1 januari 2001). In december 2023 volgde een aanvulling over de periode (1997) 1999-2008 (2011), inv.nrs. 120-246.
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1983-2008
Omvang in meters:
7,90
Periode documenten:
(1976) 1983-2008 (2011)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-246.