Menu

Uw zoekacties: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, ingenieurs, arrondis...

355 Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, ingenieurs, arrondissementen, opzichters/dienstkringen, diensten, werken

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
0 Organisme
00 Organisatie. Bevoegdheden. Verhoudingen
001 Inrichting. Werkingsfeer
002 Organisatievorm
003 Personeelsorganisatie
004 Bevoegdheden. Verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid
005 Betrekkingen en verhoudingen met andere organen, instellingen, diensten en funktionarissen
01-06 Inwendige aangelegenheden
01 Personeelsaangelegenheden
02 Bureauorganisatie
03 Huisvesting. Uitrusting. Vervoersmiddelen. Materieel
04 Financieel beheer. Boekhouding
05 Adviezen. Voorlichting. Inlichtingen
06 Instellingen. Verenigingen. Congressen. Vergaderingen. Lidmaatschappen
1-9 Taak
1 Algemene bestuurstaak. Oppertoezicht
11 Wetten. Besluiten. Verordeningen. Reglementen
12 Verdragen. Tractaten. Overeenkomsten
13 Bemoeiingen met lagere organen
14 Subsidie- en bijdrageregelingen
15 Consessies
16 Ruilverkaveling
17 Buitengewone riviercorrespondentie
18 IJsopruiming
2 Waterstaatswerken. Aanleg. Verbetering. Beheer en onderhoud
20 Algemeenheden
21 Voorbereiding voor de uitvoering van werken
22 Uitvoering van werken en leveringen. Besteding. Uitvoering. Materiaal. Oplevering. Afrekening
23 Inrichting en uitrusting
26 Eigendom. Beheer. Gebruik en instandhouding. Verfraaiing. Beplanting
28 Beschrijvingen, algemene rapporten, verslagen, nota's
31 Statistiek
38 Handel en verkeer
52 Landmeting. Geodesie. Cartografie
55 Aardkundige en aanverwante onderwerpen
62 Waterhuishouding
71 Stedenbouw. Streekbouw. Natuurbescherming
0 Organisme
002 Organisatievorm
002.2 Indeling directiën. Diensten
002.3 Indeling arrondissementen, afdelingen inrichting, begrenzing, taakafbakening
002.4 Indeling dienstkringen. Werktuigkundige diensten e.d. inrichting, begrenzing, taakafbakening
002.41 Indeling kantons. Duin- en kanaalwachtersdiensten inrichting, begrenzing, taakafbakening
003 Personeelsorganisatie
003.2 Personeelsorganisatie. Technisch personeel
005.2 Regelen onderlinge werkzaamheden
005.4 Samenwerking met andere organen van openbaar bestuur
01-06 Inwendige aangelegenheden
011.2 Personeelsformatie
011.41 Instructies
018.7 Organisatie van de arbeid. Taak inventarisatie
024 Bureau-administratie
024.5 Documentenbeheer
024.51 Registratuur. Correspondentie-archief
024.511 Postbehandeling
024.513 Vernietiging archiefstukken
025.53 Optische documenten. Foto's
029.2 Verslagen. Rapporten. Nota's
031 Huisvesting. Gebouwen. Dienst- en rijkswoningen
031.2 Onderhoud. Schoonhouden
031.3 Verbetering. Verbouwing
031.7 Overdracht en overname
061 Raden. Commissies. Comité's
062 Vergaderingen. Bijeenkomsten. Dienstbesprekingen
1-9 Taak
2 Waterstaatswerken. Aaanleg. Verbetering. Beheer en onderhoud
2.021 Sluizen
2.034 Bemalingsinstallaties
2.073 Tunnels
21 Voorbereiding voor de uitvoering van werken
211 Voorgeschiedenis. Plannen. Voorontwerpen
212 Onderzoekingen. Voorwaarden. Afmetingen. Berekeningen. Financiering. Voorbereidend overleg
212.111 Grondonderzoek
212.5 Voorbereidend overleg, adviezen en goedkeuringen t.a.v. Ged. Staten, Volksgezondheid. Defensie, Nationale Plan, Streekplannen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten e.d.
22 Uitvoering van werken. Besteding. Oplevering
224.52 Zand. Grind. Steenslag. Slakken
226 Bijzonderheden tijdens de uitvoering van werken. Vondsten. Rampen. Vernielingen e.d.
231.1 Gebouwen en terreinen. Krachtstations. Pompstations. Werkplaatsen. Opslagterreinen. Werkhavens. Rijwielstalling
231.3 Dienstwoningen (bij de werken)
234.2 Bebakening. Installatie's en werken voor verkeersregeling en beveiliging. Signaalinrichtingen. Reddingsmiddelen. Schepenvanginstallaties
261.2 Grenzen van eigendom en beheer
261.21 Grenzen van eigendom. Afbakening. Grenspalen
261.211 Grensregelingen. Oeverconstateringen
261.31 Overname en overdracht
261.32 Aankoop, verkoop en ruil
261.53 Erfpacht. Opstal
262.34 Rampen. Schadegevallen door vorst, storm, overstroming e.d.
262.351 Wrakkenopruiming
262.811 Maken van werken
262.89 Werken en handelingen van derden
55 Aardkundige en aanverwante onderwerpen
551 Bodemonderzoek. De geologische kennis van de bodem in het algemeen
627 Water-, grind-, zand- en slibbeweging in rivieren, riviermondingen en langs kusten
627.2 Havens, reden en kusten
627.221.15 Zeewater
627.222 Gesteldheid en geaardheid van de rivier- en zeebodem, kusten en oevers
627.223.51 Registrerende peilschalen
628.3 Zuivering van afvalwater. Het tegengaan van vervuiling van stranden en binnenwateren
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1811-1984
Omvang in meters:
73,25
Periode documenten:
(1629) 1811-1984 (1986)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1477.
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.