Menu

Uw zoekacties: Gemeente Schoten

3077 Gemeente Schoten

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Onder de Republiek bestond Schoten uit de heerlijkheden Schoten, Noord- en Zuid-Akendam, Hogerwoerd, Schoterbos, Schotervlieland en Zanen. In de Franse tijd is Schoten met Spaarndam verenigd geweest tot één gemeente, doch later weer van deze gemeente afgescheiden.
De heerlijkheden Schoten, Noord- en Zuid-Akendam, Hogerwoerd, Schoterbos, Schotervlieland en Zanen werd bij Koninklijk Besluit van 13 december 1815 tot één gemeente samengevoegd onder de naam van Schoten en gehuchten. Daar echter tot nu toe de eigenaars dezer heerlijkheden, een ieder in zijn gebied schout en secretaris benoemden, ontstonden er enige moeilijkheden. Evenwel is er een regeling getroffen om de voordrachten ter vervulling dezer ambten beurtelings te doen geschieden in billijke evenredigheid, d.w.z. naar mate de omvang der bevolking. Dientengevolge zouden er door Haarlem, als eigenaresse van de heerlijkheden Schoten, Noord- en Zuid-Akendam, Hogerwoerd en Schoterbos, van de vijftien toerbeurten ter benoeming van de vacatures voor deze ambten, twaalf moeten worden vervuld, door de heer Hooft Graafland als eigenaar van de heerlijkheid Schotervlieland tweemaal en door de heer Vosterman van Oyen als eigenaar van de heerlijkheid Zanen éénmaal.
In begin 1867 is het c(um) a(nnexis), dat men voordien steeds achter de naam van de gemeente Schoten aantrof, waarschijnlijk komen te vervallen. Nadien heeft de gemeente Schoten nog grenswijzigingen ondergaan, vooral ten opzichte van de gemeente Haarlem, dat Schoten bij de wet van 21 april 1927 mocht annexeren.
Toen op 1 mei 1927 de annexatie van Schoten een feit werd, ging niet alleen het grondgebied over aan de gemeente Haarlem, doch ook de bezittingen, waaronder de archieven van de secretarie, diensten en bedrijven. Deze archieven nu, werden met wagens van de Gemeentereiniging overgebracht naar het stadhuis te Haarlem, alwaar de verschillende afdelingen van de secretarie zich datgene toe-eigenden wat men van belang achtte. De overblijfselen werden, volgens overlevering, opeen gestapeld en de losse stukken enz., die her- en derwaarts over de grond gespreid lagen bij elkaar geveegd en in de vuilnisbak gestopt. Het kwaad was reeds geschied.
Het archief van de geannexeerde gemeente Schoten, dat als een afgesloten geheel aan het gemeentebestuur van Haarlem had moeten worden overgedragen, was in enkele dagen tot een chaos geworden. Eerst nu pas werd de gemeentearchivaris gevraagd, het archief onder zijn hoede te willen nemen. Deze stemde hierin wel toe, doch evenwel onder beding dat hij voor deze overblijfselen geen enkele verantwoording meer nam. Na verloop van tijd werd meer en meer duidelijk hetgeen men had gedaan, of beter gezegd, had misdaan. Talloze ambtenaren en andere onderzoekers die iets uit de restanten van de archieven van de voormalige gemeente Schoten moesten opzoeken, spendeerden zeer veel tijd daaraan en in de meeste gevallen waren deze onderzoekingen dan ook nog vruchteloos op de koop toe. De typische uitdrukking van "archiefwerk is pas merkbaar als het niet wordt gedaan", was ook hier weer goed op zijn plaats. Immers van de voorgeschiedenis van een groot deel van Haarlem kon men toch niet langer in het duister blijven tasten, niet alleen uit administratieve overwegingen, doch ook uit geschiedkundige. Bij de ordening dezer archieven is evenwel gebleken, dat zeer veel archiefbescheiden verloren zijn gegaan. Ook dient men er nog rekening mee te houden, dat er op de afdelingen van de secretarie van Haarlem en bij de diensten en bedrijven archiefbescheiden te vinden zullen zijn die behoren tot de archieven van de voormalige archieven van Schoten. De kans is ook zeer groot dat er vele bescheiden uit de archieven van de voormalige gemeente Schoten opgenomen zullen zijn in de onderscheidene Haarlemse archieven en daarmee al of niet gedeeltelijk zijn vergroeid. Dit laatste is in vele gevallen geconstateerd met bescheiden welke vallen onder het beheer van de 7de afdeling van de secretarie van Haarlem (afdeling Openbare Werken en Volkshuisvesting).
Vóór 1909 hield men de chronologische volgorde aan, vanaf 1 januari 1909 een volgorde naar bijzondere onderwerpen zoals aangegeven in de trefwoordenklapper. Dit systeem van trefwoorden heeft men op de stukken van voor 1909 willen terugwerken. Toen men tot de conclusie kwam dat dit eigenlijk niet te doen was, is men daarmee opgehouden. Reeds waren zovele stukken van vóór 1909 op het systeem van na 1909 teruggewerkt, dat het niet meer doenlijk was ook deze weer terug te brengen. Het beste leek te zijn om de ingekomen stukken en minuten van verzonden stukken van 1909-1927, waarbij nog teruggewerkte stukken waren van vóór 1909 in tact te laten. Indien vóór 1909 stukken niet gevonden worden, is het dus aangeraden na te gaan bij welk onderwerp van na 1909 deze stukken eventueel geplaatst kunnen zijn. Verder dient te worden opgemerkt, dat het verschil tussen de diensten Gemeentewerken en het Grondbedrijf hierin is gelegen, dat Gemeentewerken het beheer voerde over de gebouwde eigendommen en de wegen en het Grondbedrijf over de ongebouwde eigendommen.
Aantekeningen bij de herziene versie van de inventaris: in de loop der jaren zijn veel stukken toegevoegd aan het archief. Het gaat om stukken die tijdens de inventarisatie nog niet bij het gemeentearchief aanwezig waren. Deze stukken zijn nu beschreven in de inventaris.
Na de inventaris volgt in de bijlage een lijst van stukken die ontbraken bij de inventarisatie in 1954. Deze zijn vernietigd of kwijtgeraakt bij de overbrenging van het archief.
Inventaris
1. Gemeentebestuur
1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.4. Bevolking
465-466 Door geneeskundigen afgelegde verklaringen van overlijden, 1878-1926
3077 Gemeente Schoten
Inventaris
1. Gemeentebestuur
1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.4. Bevolking
465-466
Door geneeskundigen afgelegde verklaringen van overlijden, 1878-1926
Uiterlijke vorm:
2 dozen
NB:
De jaren 1882, 1893, 1901, 1902, 1922 en 1925 ontbreken
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1795-1927
Omvang in meters:
43,40
Periode documenten:
1795-1927
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1114 en ongenummerd (burgerlijke stand). Inv.nr. 995 ontbreekt. Inv.nrs. 369-427 (bevolkingsregisters, 1861-1927, met dienstboderegister, 1861-1904) zijn alleen digitaal of op microfiches te raadplegen. Inv.nr. 474 (woningkaarten) is alleen op microfiches te raadplegen, zie rubriek 4.4. in de inventaris voor een specificatie per doos. Index op inv.nrs. 483-534 (bouwtekeningen, ca. 1900-ca. 1927) is zowel online als in de studiezaal te raadplegen. Inv.nrs. 483-534 (nrs. 252.001-253.1436) zijn niet raadpleegbaar in de studiezaal. Neem voor raadpleging contact op met inlichtingen@noord-hollandsarchief.nl. Kadastrale leggers van de gemeente Schoten, 1832-ca. 1877, zie inv.nrs. 582-587 en kadastrale leggers, ca. 1877-1927, zijn opgenomen in het archief van het Gemeentebestuur van Haarlem, 1813-1957.
De registers van de burgerlijke stand (geb.akten, 1817-1910, huw.akten, 1817-1927, overl.akten, 1817-1927 met jaarlijkse tafels, 1817-1927) zijn alleen op microfiches te raadplegen. Kopieën van de tienjarentafels op de geb.akten, 1817-1892, huw.akten, 1817-1902, en overl.akten, 1817-1927, zijn ook geplaatst in de studiezaal. Akten over de periode 1812-1816 zie archief van de Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Spaarndam. De huwelijksbijlagen, 1817-1922, zijn op microfilms te raadplegen in de studiezaal. De huwelijksbijlagen, 1923-1927, zijn in origineel aan te vragen in de studiezaal. Voor het raadplegen van de huwelijksbijlagen is het nummer van de huwelijksakte nodig.
Geb. akten, 1911-1927, zijn nog bij Burgerzaken van de gemeente Haarlem, Publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem, tel. 14 023. Gegevens na 1927 zijn te vinden in het archief van de Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem. Gegevens over personen vóór 1811 zijn te vinden in de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Wilt u zien welke gegevens al online beschikbaar zijn, raadpleeg dan de database WieWasWie op www.noord-hollandsarchief.nl.
Gemeente:
Haarlem