Menu

Uw zoekacties: Notariële akten van notarissen te Nieuwer-Amstel (Nieuw Nota...

876 Notariële akten van notarissen te Nieuwer-Amstel (Nieuw Notarieel Archief Nieuwer-Amstel)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Notariële archiefbescheiden moeten binnen tien jaar nadat deze 75 jaar oud zijn worden overgebracht van de notariële archiefbewaarplaats naar de archiefbewaarplaatsen.
De protocollen en repertoria uit het tijdvak 1926-1935 worden in 2010 door de Minister van Justitie formeel aan het Noord-Hollands Archief overgedragen conform de regeling Overbrenging Notariële Archiefbescheiden naar de Rijksarchiefbewaarplaats. * 
Door de vernieuwing van de Wet op het notarisambt (Wna) *  in 1999 zijn testamenten pas na 100 jaar openbaar. Als gevolg hiervan zijn alle testamenten uit de series stukken verwijderd ('ontsplitst').
Artikel 59 van de Wna geeft aan dat de protocollen die ouder zijn dan 75 jaar, met uitzondering van de akten betreffende uiterste willen, en die in een algemene bewaarplaats berusten, binnen een tijdvak van tien jaar naar de bij of krachtens die wet voor de bewaring daarvan aangewezen rijksarchiefbewaarplaats worden overgebracht. Akten betreffende uiterste willen die ouder zijn dan honderd jaar worden binnen een tijdvak van tien jaar naar de rijksarchiefbewaarplaats overgebracht.
De reden voor de afwijking in de overbrengingstermijn heeft te maken met het risico dat testamenten van thans nog levende testateurs op grond van de Archiefwet 1995 openbaar en raadpleegbaar worden.
De indeling van de toegang is primair alfabetisch op standplaats.
Aangezien er binnen de grotere plaatsen meerdere notariskantoren gevestigd kunnen zijn is er voor gekozen om binnen deze standplaatsen te ordenen op het zgn. protocolnummer van het kantoor. Hierdoor is het mogelijk elkaar opvolgende notarissen per kantoor te raadplegen.
Het protocolnummer is afkomstig uit het zgn. protocollenregister van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In 2003 is het Protocollenregister 1916-2003 verschenen, waarin alle notarissen vanaf 1916 zijn opgenomen. In het protocollenregister zijn van iedere notaris de volgende gegevens opgenomen: (1) naam en plaats van vestiging; (2) het nummer dat in het centraal testamentenregister aan de notaris is toegekend; (3) de namen van degenen van wie de notaris een protocol heeft overgenomen met vermelding van de plaats van vestiging en de periode dat zij in functie waren.
Inmiddels is het protocollenregister ook digitaal doorzoekbaar via de website: http://www.notaris.nl. Let wel het protococollenregister wordt hier opvolgersarchief genoemd.
De akten, met uitzondering van de uiterste willen, zijn per serie beschreven. Per inventarisnummer zijn het jaartal en het eerste en laatste aktenummer genoteerd.
Indien aangetroffen zijn de repertoires eveneens beschreven.
De wetgeving op het notarisambt schreef voor dat de notarissen repertoires moesten maken. Hierin werden per jaar in chronologische volgorde de opgestelde akten met de namen van de hoofdpartijen genoteerd. De notarissen zelf maakten geen alfabetische toegangen op naam, als gevolg hiervan zijn de notarisarchieven niet systematisch van indexen op persoonsnaam voorzien. Het aktenummer in het repertorium komt overeen met het aktenummer in de serie minuutakten van dat jaar. De repertoria vormen de ingang op de notariële archieven
Het repertorium of repertoire werd in tweevoud opgemaakt. Het eerste exemplaar bevindt zich in het archief van de notaris. Het dubbele exemplaar werd na afloop van ieder jaar ingeleverd bij de rechtbank. De dubbele repertoria zijn te vinden in de archieven van de Arrondissementsrechtbanken.
Alle overgebrachte notariële archieven zijn verpakt in zuurvrije dozen en omslagen. Hierbij werd rekening gehouden met de normen vastgelegd in 'Om de kwaliteit van het behoud. Normen goede en geordende staat.' en daarnaast met de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden.
Daarnaast is de Notariswet van toepassing. Deze wet schrijft voor dat akten niet uit elkaar gehaald kunnen worden. Als gevolg hiervan zijn de bestaande hechtmechanieken niet verwijderd.
Inventaris
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1929-1935
Omvang in meters:
0,75
Periode documenten:
1929-1935
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 4183-4197. Alleen digitaal te raadplegen. Alleen toegankelijk via door de notaris gemaakte repertoria (registers waarin per jaar de akten chronologisch werden doorgenummerd en een korte beschrijving werd gegeven van de inhoud van de akten). Door vernieuwing van de Wet op het notarisambt in 1999 zijn akten van testament of codicil pas na 100 jaar openbaar. Opheffing van de beperking op de openbaarheid hetzij overeenkomstig artikel 839 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering hetzij door degene die een schriftelijk bewijs overlegt waaruit blijkt dat de testateur is overleden. Akten van testament of codicil uit de periode 1929-1935 zijn nog bij de notarisbewaarder. Inlichtingen over de vindplaats worden verstrekt door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Postbus 16020, 2500 BA Den Haag, tel. 070-3307111. In 2003 is het Protocollenregister 1916-2003 verschenen, waarin alle notarissen vanaf 1916 zijn opgenomen. Het Protocollenregister is ook digitaal doorzoekbaar via de website: http://www.notaris.nl/het-opvolgersarchief.
Categorie: