Menu

Pilot Omgevingsdienst IJmond

Van december 2014 tot juli 2015 hebben het Noord-Hollands Archief en de Omgevingsdienst IJmond, in samenwerking met Decos en het Nationaal Archief, een pilot uitgevoerd. De Omgevingsdienst IJmond werkt vanaf 2013 volledig digitaal en kreeg in dat jaar ook positief advies van de gemeentearchivaris voor de vervanging van de papieren originelen door digitale versies. Met de pilot wilde de dienst nagaan of er aanpassingen nodig zijn aan hun document management systeem Decos, om een export van daaruit soepel op te kunnen nemen in het e-Depot van het Noord-Hollands Archief.

Tijdens de pilot heeft de Omgevingsdienst IJmond een export uit Decos gemaakt en naar het Noord-Hollands Archief gestuurd. Het Noord-Hollands Archief heeft deze vervolgens handmatig opgenomen in het e-Depot (ingest) en verbeterpunten van allerlei gerapporteerd. De verbeterpunten zijn in samenspraak met de Omgevingsdienst IJmond verwerkt in een eindrapport.

Op basis van dit rapport volgt na de pilot een regulier ontwikkelpad: in nauwe samenwerking tussen het Noord-Hollands Archief en de Omgevingsdienst IJmond worden verbeterpunten opgepakt om ervoor te zorgen dat de Omgevingsdienst IJmond in staat is om digitale informatie soepel over te brengen naar het e-Depot van het Noord-Hollands Archief.

Download Eindrapport (inclusief samenvatting) Pilot Omgevingsdienst IJmond