Menu

Meerjarenbeleidsplan

Het vierjarenbeleidsplan van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2017–2020 heeft als titel meegekregen: Voor nu en later, een pakkende en een passende titel, die goed aangeeft waar onze focus de komende vier jaren op gericht zal zijn.

Het Noord-Hollands Archief heeft in de afgelopen beleidsperiode met succes de aandacht gericht op het digitale archiefbeheer. Als eerste Regionaal Historisch Centrum (RHC) in Nederland werd het Noord-Hollands Archief in 2015 aangesloten op de Rijks-e-Depot voorziening van het Nationaal Archief. De relatie met de bij het Noord-Hollands Archief aangesloten overheidsorganisaties werd verbreed en verdiept door de aanstelling van adviseurs digitale informatie, die de aangesloten organisaties en andere geïnteresseerde overheidsorganisaties in Noord-Holland en Zuid-Holland begeleiden en ondersteunen met het op orde brengen van hun digitale informatie-huishouding. De komende vier jaren moet dit beleid worden om- en uitgebouwd van de huidige projectorganisatie naar de staande lijnorganisatie, van de pilot naar definitieve aansluiting.

Met de bijzondere aandacht voor de digitale informatievoorziening en archivering mag de aandacht voor het analoge archiefbeheer echter niet verminderen. Ondanks de digitalisering van de archiefbronnen en de toekomstige overbrenging van digital born archiefmateriaal zal het waarschijnlijk nooit mogelijk en ook zeker niet wenselijk zijn om alle analoge archieven en collecties te digitaliseren. Daarom moeten wij ook blijven investeren in analoog archiefbeheer, in veilige en geklimatiseerde fysieke depots, in materieel beheer en toegankelijk maken, kortom in een verantwoord beheer en behoud van onze analoge archieven en collecties.

Bijzondere aandacht wordt de komende beleidsperiode ook zeker besteed aan de verdere bouw en inrichting van de zogenaamde virtuele studiezaal, een samenstel van digitale functionaliteiten waarmee het online archiefonderzoek wordt gestructureerd en vergemakkelijkt. In dit kader is het van
belang dat onze focus op de bezoekersvraag verandert van een aanbodgericht naar een vraaggericht stelsel van onderzoeksmogelijkheden.

De in de afgelopen jaren in beheer verworven bijzondere collecties, bestaande uit de archieven en collecties van het Museum Enschedé (Koninklijke Joh. Enschedé), de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties (OBBC) van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland (voorheen Stadsbibliotheek Haarlem) en de beeldcollecties van Fotopersburo De Boer, vergen de komende jaren extra tijd en aandacht. Dit alles niet alleen vanwege het verantwoord beheer en de opslag in onze depots, maar juist ook vanwege de presentatie van deze zeer waardevolle en cultuurhistorisch gezien belangrijke archieven en collecties.

Het is al met al opnieuw een ambitieus beleidsplan geworden. Maar werkend vanuit onze twee kernwaarden, passie en actie, zijn wij ervan overtuigd dat wij met een optimale benutting van de beschikbare talenten in onze organisatie de gestelde doelen kunnen bereiken.

Bernt Schneiders
(oud-)burgemeester van Haarlem
(oud-)voorzitter van het bestuur van het Noord-Hollands Archief

Lieuwe Zoodsma
directeur van het Noord-Hollands Archief
secretaris van het bestuur van het Noord-Hollands Archief

Download

Voor nu en later, meerjarenbeleidsplan 2017-2020