Menu

Genealogisch onderzoek in de gemeente Haarlem

Op deze pagina vindt u informatie over bronnen voor genealogisch onderzoek in Haarlem.

Burgerlijke Stand

De aktes van de Burgerlijke Stand van de gemeente Haarlem, alsmede van de door Haarlem in 1927 geannexeerde gemeenten Schoten en Spaarndam, zijn openbaar voor de volgende jaren:

  • geboorte: 1812-1916
  • huwelijk: 1811-1941
  • huwelijksbijlagen: 1812-1932
  • overlijden: 1812-1966

Deze aktes zijn in te zien in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Op deze locatie zijn ook de Tienjaarlijkse tafels (indexen op de aktes van de Burgerlijke Stand) ter inzage.

De geboorteaktes uit de periode 1812-1912, huwelijksaktes uit de periode 1811-1932 en overlijdensaktes uit de periode 1812-1960 zijn ook toegankelijk gemaakt via de landelijke website WieWasWie.

Van de voormalige gemeenten Schoten en Spaarndam zijn de geboorteaktes uit de periode 1812-1912, huwelijksaktes uit de periode 1812-1927 en overlijdensaktes uit de periode 1812-1927 via WieWasWie te raadplegen.

Bevolkingsregister

Het bevolkingsregister van de gemeente Haarlem is openbaar voor de periode 1849-1937. In dit register werden de inwoners van de gemeente Haarlem geregistreerd. Over het algemeen zijn per persoon de volgende gegevens terug te vinden:

  • naam, geboorteplaats en geboortedatum
  • burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwe / weduwnaar) en relatie tot het gezinshoofd
  • adres, beroep en religie
  • datum van inschrijving in het bevolkingsregister en datum van uitschrijving (indien men uit een andere gemeente afkomstig was of naar een andere gemeente vertrok is meestal ook de naam van die gemeente opgenomen)

Daarnaast zijn er Volkstellingsregisters van 1829 en 1839. Deze geven een overzicht van de Haarlemse bevolking zoals die in 1829 c.q. 1839 ten tijde van de volkstelling was. Deze registers zijn niet verder bijgehouden; u vindt er dus bijvoorbeeld geen informatie in over een later vertrek naar een andere gemeente. Voor de periode 1821-1851 is er een index beschikbaar op de registers van ingekomen en vertrokken personen. In deze registers vindt u de naam, geboorteplaats, geboortedatum, aantal kinderen en de laatste woonplaats van de betreffende persoon.

Van de voormalige gemeenten Schoten en Spaarndam (in 1927 door Haarlem geannexeerd) zijn de bevolkingsregisters uit de periode 1850-1927 beschikbaar.

Een aantal van bovengenoemde bronnen is digitaal in te zien. Het betreft:

De bronnen die niet digitaal beschikbaar zijn, zijn ter inzage in de studiezaal van de locatie Jansstraat.

Het bevolkingsregister van na 1937 is nog niet openbaar. Van personen die na 1937 zijn overleden is het echter wel mogelijk bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) een kopie op te vragen van zijn of haar persoonskaart.

In de Krantenviewer zijn de Haarlemse adresboeken uit de periode 1859-1972 (met hiaten) online te doorzoeken. De adresboeken vormen een interessante bron voor familieonderzoek (namen, beroepen en adressen), maar ook voor lokaal historisch onderzoek. Zo zijn er advertenties van gemeentelijke instellingen, bedrijven, religieuze en maatschappelijke instellingen en verenigingen terug te vinden.

Doop-, Trouw- en Begraafregisters

Voor genealogisch onderzoek vóór 1812 kunt u gebruikmaken van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB). Als u een doop, huwelijk of overlijden wilt vinden moet u weten welk geloof de gezochte voorouder had. U vindt meestal geen geboortedatum, maar een doopdatum, vaak geen huwelijksdatum, maar een ondertrouwdatum en geen overlijdensdatum maar een begraafdatum. In de periode van de Republiek was de Nederduits-Gereformeerde Kerk (= Nederlands Hervormde Kerk) de grootste kerk in Holland. Een huwelijk voor de Hervormde Kerk was rechtsgeldig. Als men trouwde voor een andere kerk moest het huwelijk bevestigd worden door de schepenbank, zodat er ook huwelijksregisters bestaan van de schepenbank.

De DTB-registers van Haarlem en de indexen daarop zijn grotendeels nog niet online beschikbaar. Een aantal doopregisters (van de Hervormde, Remonstrantse en Waalse gemeente) zijn al wel te doorzoeken via de landelijke website WieWasWie. De nog niet online beschikbare gegevens zijn te raadplegen in de studiezaal van de locatie Jansstraat.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek in Haarlem, dan kunt u contact opnemen met het Noord-Hollands Archief. Let op: wanneer er voor de beantwoording van uw vraag onderzoek gedaan moet worden in onze collecties worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Links